Ateisme sebagai pandangan filosofis adalah posisi yang tidak mempercayai keberadaan Sang Pencipta Semesta Alam. Dalam pengertian yang paling luas, ia adalah ketiadaan kepercayaan pada keberadaan Tuhan Yang Maha Satu.

Bagaimanakah Einstein menggugat Atheisme dengan Sains?

Berikut ilustrasi videonya :


Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, maka itu adalah untuk dirinya sendiri, dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri, kemudian kepada Tuhanmulah kamu dikembalikan.
Qur’an surah Al-Jaatsiyah (45) : 15


Katakanlah: “Dia-lah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia.”

Qur’an surah Al-Ikhlas (112) : 1-4

Iklan